Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke instantie” van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

2 Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

All-Inkl

De aanbieder is ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (hierna All-Inkl). Voor details, zie het privacybeleid van All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Cloudflare

Wij gebruiken de dienst “Cloudflare”. De provider is Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (hierna “Cloudflare”).

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. In dit proces wordt de overdracht van informatie tussen uw browser en onze website technisch gerouteerd via het netwerk van Cloudflare. Hierdoor kan Cloudflare het verkeer tussen uw browser en onze website analyseren en fungeren als een filter tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig verkeer van het internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, maar deze worden uitsluitend gebruikt voor het hier beschreven doel.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Vato24 – Marketingbureau

Houder:
Dennis Isermann
Zechenstr. 80
59425 Unna

Telefoon: 02303 / 97 97 329
E-mail: [email protected]

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagperiode

Tenzij binnen dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO of art. 9, lid 9. 2 lit. a DSGVO, voor zover bijzondere categorieën van gegevens op grond van art. 9 lid. 1 DSGVO worden verwerkt. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49 lid. 1 lit. een GDPR. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25 lid. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting op grond van art. 6 lid. 1 lit. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO vindt plaats. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende punten van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder meer tools van in de VS of andere derde landen gevestigde bedrijven die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
 • Indien u een bezwaarschrift wenst in te dienen op grond van artikel 21, lid 1, onder b). 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien er na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische afschrijving) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie provider van Borlabs.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs gebeurt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 lit. c GDPR.

Persönliche Cookie-Einstellungen ändern
Übersicht eingesetzter Cookies
Einwilligungs-Historie
[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie-Einstellungen ändern”/]
[borlabs-cookie type=”cookie-list”/]
[borlabs-cookie type=”consent-history”/]

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Type en versie van de browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de aanvragende computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – daartoe moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Communicatie via WhatsApp

Voor de communicatie met onze klanten en andere derden gebruiken wij onder meer de instant messaging-dienst WhatsApp. De provider is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-end encryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die worden gecreëerd in de loop van het communicatieproces (bv. afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp volgens zijn eigen verklaring persoonlijke gegevens van zijn gebruikers deelt met zijn moederbedrijf Meta, dat in de VS is gevestigd. Verdere details over de gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de gegevensverwerking uitsluitend op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

De tussen en op WhatsApp uitgewisselde communicatie-inhoud blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Wij gebruiken WhatsApp in de variant “WhatsApp Business”.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten.

Google Formulieren

We hebben Google Forms geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd).

Met Google Forms kunnen we online formulieren maken om berichten, verzoeken en andere input van onze websitebezoekers op een gestructureerde manier vast te leggen. Alle invoer die u doet, wordt verwerkt op de servers van Google. Google Forms slaat in uw browser een cookie op met een unieke ID (NID-cookie). Deze cookie slaat verschillende informatie op, zoals uw taalinstellingen.

Het gebruik van Google Forms is gebaseerd op ons legitieme belang om uw verzoek op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier vast te stellen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u op het formulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Gebruik van chatbots

We gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots kunnen uw vragen en andere input beantwoorden zonder menselijke hulp. Daartoe analyseren de chatbots naast uw input nog andere gegevens om passende antwoorden te kunnen geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chathistories). Bovendien kan de chatbot uw IP-adres, logbestanden, locatiegegevens en andere metadata verzamelen. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden opgesteld. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt voor de weergave van op interesses gebaseerde reclame, mits aan de overige wettelijke vereisten (met name toestemming) is voldaan. Daartoe kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en reclametools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u tijdens de communicatie invoert, blijven bij ons of de chatbot-operator totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van chatbots is art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, voor zover de chatbot wordt gebruikt om een overeenkomst te initiëren of als onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke communicatie met de klant (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Calendly

Op onze website heeft u de mogelijkheid om afspraken met ons te maken. Wij gebruiken de tool “Calendly” voor het boeken van afspraken. De aanbieder is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (hierna “Calendly”).

Voor het boeken van een afspraak voert u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde masker in. De ingevoerde gegevens zullen worden gebruikt voor de planning, uitvoering en, indien nodig, follow-up van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Calendly, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://calendly.com/de/pages/privacy.

De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om het maken van afspraken met geïnteresseerden en klanten zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://calendly.com/pages/dpa.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Google Agenda

Op onze website heeft u de mogelijkheid om afspraken met ons te maken. We gebruiken Google Calendar voor de planning. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google”).

Voor het boeken van een afspraak voert u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde masker in. De ingevoerde gegevens zullen worden gebruikt voor de planning, uitvoering en, indien nodig, follow-up van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Google Calendar, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://policies.google.com/privacy.

De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om het maken van afspraken met geïnteresseerden en klanten zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. voor device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html en hier https://cloud.google.com/terms/sccs.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de hiertoe ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren.

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie ontstane gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het aangaan van verdere overeenkomsten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich ook registreren met Facebook Connect. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Als u kiest voor registratie met Facebook Connect en op de knop “Inloggen met Facebook”/”Verbinden met Facebook” klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het platform van Facebook. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersgegevens. Hierdoor wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan deze website of onze diensten. Deze link geeft ons toegang tot uw gegevens op Facebook. Dit zijn voornamelijk:

 • Facebook-naam
 • Facebook profiel en omslagfoto
 • Facebook omslagfoto
 • E-mailadres in bestand met Facebook
 • Facebook ID
 • Facebook vriendenlijsten
 • Facebook houdt van (“Like” stemmen)
 • Verjaardag
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, te verstrekken en te personaliseren.

De registratie bij Facebook Connect en de bijbehorende gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het privacy-veilig implementeren van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden, behalve uw commentaar, ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem een bericht plaatst, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien wij commentaren op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben wij deze gegevens nodig om tegen de auteur te kunnen optreden in geval van wettelijke overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via een link in de infomails. De gegevens die u in het kader van een abonnement op commentaar hebt ingevoerd, worden in dit geval gewist; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en op een ander moment aan ons hebt doorgegeven (bv. bestelling van een nieuwsbrief), blijven deze gegevens bij ons.

Bewaartermijn van de opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Rechtsgrondslag

De opslag van de opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

5. sociale media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like” knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, lid 1. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het privacy-veilig implementeren van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Twitter-server. Twitter ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, lid 1. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw Twitter-privacyinstellingen wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Op deze website zijn functies van de Instagram-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, lid 1. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de producten van Facebook en Instagram. U kunt de rechten van betrokkenen (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Deze website gebruikt knoppen en andere elementen van de Tumblr-dienst. De provider is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Tumblr-server. Tumblr ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website.

Met de Tumblr-knoppen kunt u een bericht of pagina delen op Tumblr of de aanbieder volgen op Tumblr. Wanneer u een van onze websites met een Tumblr-button bezoekt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr verzamelt en doorgeeft met behulp van deze plugin. Volgens de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de respectieve website doorgegeven.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, lid 1. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina van deze website met elementen van LinkedIn wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn-button “Recommend” klikt en op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, lid 1. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Deze website maakt gebruik van elementen van het XING-netwerk. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met elementen van XING wordt geopend, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruiksgedrag niet geëvalueerd.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, lid 1. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop is te vinden in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Op deze website gebruiken we elementen van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijk element bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de Pinterest-servers. Dit sociale media-element stuurt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, het adres van bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, browsertype en -instellingen, datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, lid 1. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen insluiten. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de erdoor geïntegreerde instrumenten. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Job verwerking

Wij hebben met Google een contract voor orderverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-Commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie “e-commerce measurement” van Google Analytics. Met behulp van e-commercemeting kan de website-exploitant het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de desbetreffende gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.

Google Advertenties

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense in de “niet-gepersonaliseerde” modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel van u aangemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde “contextuele informatie” gebruikt bij de selectie van reclame. De geselecteerde advertenties zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. Meer informatie over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense vindt u op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Houd er rekening mee dat cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten) ook kunnen worden gebruikt wanneer u Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus gebruikt. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik te bestrijden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de reclametechnologieën van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen wij mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesse gebaseerde reclame te tonen in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene eindapparaat (bv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Nadere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google conversion tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft ondernomen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Wij leren het totale aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

Deze website gebruikt functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna “DoubleClick”).

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het advertentienetwerk van Google. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de desbetreffende kijker. Onze reclame kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om op interesses gebaseerde reclame aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de respectieve kijker kunnen herkennen en de bezochte webpagina’s, kliks en andere informatie over gebruikersgedrag kunnen toewijzen. DoubleClick gebruikt hiervoor cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd tot een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesse gebaseerde reclame aan de relevante gebruiker te tonen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de door Google weergegeven advertenties vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettin gs.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook om conversies te meten. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties aanbieden op Facebook-pagina’s, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als beheerder van de site niet worden beïnvloed.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in de sectie Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Conversie API

Wij hebben Facebook Conversion API geïntegreerd in deze website. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Met de Facebook Conversion API kunnen wij de interacties van de websitebezoeker met onze website vastleggen en delen met Facebook om de advertentieprestaties van Facebook te verbeteren.

In het bijzonder worden het tijdstip van de oproep, de opgeroepen website, uw IP-adres en uw gebruikersagent alsmede andere specifieke gegevens (bv. gekochte producten, waarde van het winkelmandje en valuta) geregistreerd. Een volledig overzicht van de gegevens die kunnen worden verzameld, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het privacy-veilig implementeren van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

7. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “unsubscribe”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel is opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen in het kader van ons legitieme belang overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO om de gegevens te wissen of te blokkeren.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de leverancier van de nieuwsbrief zo nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

8. plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website sluit video’s in van de website YouTube. De exploitant van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De bekendmaking van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus – ongeacht of je een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over privacy bij YouTube hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo zonder tracking (Do-Not-Track)

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met Vimeo-video’s bezoekt, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Wij hebben Vimeo echter zo ingesteld dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet volgt en geen cookies plaatst.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie en, volgens Vimeo, op “legitieme zakelijke belangen”. Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde Google Fonts, geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt niet plaats.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe lettertypen

Deze website gebruikt webfonts van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes. De provider is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe zodat ze correct kunnen worden weergegeven op uw eindapparaat. Daarbij maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het verstrekken van de lettertypes.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

U kunt het privacybeleid van Adobe vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met servers van Fonticons, Inc. niet plaatsvindt.

Zie voor meer informatie over Font Awesome het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om de teksten en fonts correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de op deze website ingevoerde gegevens (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. De bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbod te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Wij hebben Wordfence op deze website geïntegreerd. De provider is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hierna “Wordfence”).

Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Daartoe maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence, zodat Wordfence zijn databanken kan vergelijken met de toegangen op onze website en deze eventueel kan blokkeren.

Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn website zo goed mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

tawk.to

Wij gebruiken tawk.to, inc, 187 E Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada 89119, USA (hierna “tawk.to”) om verzoeken van gebruikers via onze ondersteuningskanalen of live chatsystemen af te handelen.

Berichten die u naar ons stuurt, kunnen worden opgeslagen in het tawk.to ticketsysteem of worden beantwoord in live chat door onze medewerkers. Bovendien kunnen wij met behulp van tawk.to onder meer vaststellen uit welke regio de aanvrager komt, hoe lang hij al met ons communiceert en hoe tevreden hij is over het communicatieproces.

De aan ons verzonden berichten blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Het gebruik van tawk.to is gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Wij hebben er een legitiem belang bij uw verzoeken zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te verwerken. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.tawk.to/privacy-policy/ en https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/ en https://www.tawk.to/data-protection/.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

9. online marketing en partnerprogramma’s

Affiliateprogramma’s op deze website

Wij nemen deel aan affiliate partnerprogramma’s. In affiliate partnerprogramma’s worden advertenties van een bedrijf (adverteerder) geplaatst op websites van andere bedrijven in het affiliate partnernetwerk (uitgever). Wanneer u op een van deze affiliate advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar de geadverteerde aanbieding. Als u vervolgens een bepaalde transactie verricht (conversie), ontvangt de uitgever daarvoor een vergoeding. Om deze vergoeding te kunnen berekenen, moet de exploitant van het partnernetwerk kunnen nagaan via welke advertentie u op de desbetreffende aanbieding bent terechtgekomen en de vooraf bepaalde transactie hebt verricht. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. apparaatfingerprinting) gebruikt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een correcte berekening van de vergoeding voor zijn leden. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij nemen deel aan de volgende affiliate programma’s:

Amazon Affiliate Programma

De provider is Amazon Europe Core S.à.r.l. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Amazon op: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

10. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het vaststellen, bepalen van de inhoud en wijzigen van onze contractuele relaties. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of daarvoor kosten in rekening te brengen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 lit. b GDPR.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onlinewinkels, handelaren en verzending van goederen

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming en aan de met de betalingsverwerking belaste betalingsdienstaanbieder. Alleen die gegevens worden vrijgegeven die de betrokken dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 6. 1 lit. een DSGVO, geven wij uw e-mailadres door aan het met de levering belaste transportbedrijf, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

Wij nemen betalingsdiensten van derden op onze website op. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, kredietkaartnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele bepalingen en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een soepel, comfortabel en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 6, van toepassing. 1 lit. een DSGVO-rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

In het kader van deze website maken wij gebruik van de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Zie voor details het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna (Klarna checkout solution) te betalen, verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Onmiddellijke overschrijving

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung” ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u voor de betalingsmethode “Sofortüberweisung” heeft gekozen, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee zij op uw online bankrekening kunnen inloggen. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo nadat u bent ingelogd en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u verzonden TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook automatisch uw omzet, de kredietlijn van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi gecontroleerd. Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en gegevens over uzelf aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Zie voor details over betaling met Sofortüberweisung de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

De aanbieder van deze betalingsdienst is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Details over de behandeling van uw gegevens vindt u in het privacybeleid van Amazon Pay op de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Digistore24

Sommige van onze producten, diensten en inhoud worden door Digistore24 als wederverkoper aangeboden. De aanbieder en contractpartner is Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 in 31139 Hildesheim. Digistore24 GmbH zet als verantwoordelijke in zijn eigen verklaring over gegevensbescherming uiteen welke gegevens Digistore24 opslaat en verwerkt bij het oproepen van deze website. Meer informatie vindt u in de Digistore24-gegevensbeschermingsverklaring: https: //www.digistore24.com/dataschutz.

Digistore24 WordPress Plugin

De WordPress plugin biedt de mogelijkheid om verschillende diensten van Digistore24 te integreren op je eigen website, bijvoorbeeld de Social Proof Bubble, de Affiliate Ad Generator of andere tools.

Bij elke integratie worden niet-persoonlijke gegevens opnieuw geladen vanaf de Digistore24 server (bijvoorbeeld een Javascript bestand).

Tijdens dit herladen haalt uw webbrowser een webpagina op van de Digistore24 server. Onze server heeft geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens doorgeeft aan de Digistore24 server. Onze server zelf geeft in dit verband geen gegevens door aan de servers van Digistore24.

Digistore24 GmbH zet als verantwoordelijke in zijn eigen verklaring over gegevensbescherming uiteen welke gegevens Digistore24 opslaat en verwerkt bij het oproepen van deze website. Het privacybeleid van Digistore24 vindt u hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

Conversiehulpmiddelen / Winkelwagen

Digistore24 biedt de mogelijkheid om verschillende diensten op de eigen website te integreren via HTML en Javascript codes, bijvoorbeeld de Social Proof Bubble of de Digistore24 winkelwagen.

Bij elke integratie worden niet-persoonlijke gegevens opnieuw geladen vanaf de Digistore24 server (bijvoorbeeld een Javascript bestand).

Tijdens dit herladen haalt uw webbrowser een webpagina op van de Digistore24 server. Onze server heeft geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens doorgeeft aan de Digistore24 server. Onze server zelf geeft in dit verband geen gegevens door aan de servers van Digistore24.

Digistore24 GmbH zet als verantwoordelijke in zijn eigen verklaring over gegevensbescherming uiteen welke gegevens Digistore24 opslaat en verwerkt bij het oproepen van deze website. Het privacybeleid van Digistore24 vindt u hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

Promo Links/Content Links

Op deze website maken wij gebruik van diverse links naar aanbiedingen van Digistore24. Het doel van de links is uw aandacht te vestigen op producten die voor u van belang zijn.

Sommige van deze links zijn links naar het domein digistore24.com van Digistore24 GmbH.

Wanneer u op een van de links klikt, roept u een website op de server van Digistore24 op.

Onze server geeft daarbij geen gegevens door aan Digistore24, maar de gegevens worden – zoals bij elke website-oproep – door uw webbrowser doorgegeven aan Digistore24. Wij hebben geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens doorgeeft aan Digistore24.

Raadpleeg het privacybeleid van Digistore24 voor meer informatie over de omvang van Digistore24’s omgang met gegevens van website-oproepen: https://www.digistore24.com/dataschutz.

Affiliate Advertentie Generator

Met de Affiliate Ad Generator kunt u automatisch advertentiemedia aanmaken. Het biedt een invoerveld waar u uw Digistore24 ID kunt invoeren. Dit geeft u reclamemateriaal waarmee u snel en gemakkelijk producten en diensten kunt promoten.

Daarnaast wordt, afhankelijk van uw invoer, gecontroleerd of er een affiliate partnerschap bestaat. Raadpleeg voor details het privacybeleid van Digistore24: https://www.digistore24.com/dataschutz.

11. audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Wij gebruiken onder meer online vergaderinstrumenten om met onze klanten te communiceren. De instrumenten die wij in detail gebruiken worden hieronder opgesomd. Als u met ons communiceert door middel van een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentie-instrument.

De conferentiehulpmiddelen verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de hulpmiddelen te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Voorts verwerken de conferentiehulpmiddelen de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere “contextuele informatie” in verband met het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID’s, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker, en het type verbinding.

Indien binnen het instrument inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van het instrument. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de Dienst wordt gedeeld.

Wij wijzen erop dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking door de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentiehulpmiddelen verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte hulpmiddelen, die wij onder deze tekst hebben opgenomen.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Verder dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de instrumenten in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Opslagperiode

De gegevens die door ons rechtstreeks via de video- en vergaderhulpmiddelen worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentie-instrumenten voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentiemiddelen.

Gebruikte conferentiemiddelen

Wij gebruiken de volgende conferentiemiddelen:

Zoom

Wij gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Details over de gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

TeamViewer

Wij gebruiken TeamViewer. De provider is TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Raadpleeg het privacybeleid van TeamViewer voor details over gegevensverwerking: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Skype voor Bedrijven

We gebruiken Skype for Business. De provider is Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Raadpleeg het privacybeleid van Skype voor meer informatie over gegevensverwerking: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

GoToMeeting

Wij gebruiken GoToMeeting. De provider is LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen we naar het privacybeleid van GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen we naar het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

12. eigen diensten

Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen die tijdens gesprekken zijn gemaakt, enz. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1. 1 lit. b DSGVO (algemene contractinitiatie) en – indien u uw toestemming heeft gegeven – Art. 6 para. 1 lit. een GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt op basis van § 26 BDSG en Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO wordt opgeslagen in onze systemen voor gegevensverwerking ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren. Vervolgens worden de gegevens gewist en de fysieke toepassingsdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

Toelating tot de kandidatenpool

Als wij u geen baan aanbieden, kunnen wij u wellicht opnemen in onze pool van sollicitanten. In geval van aanvaarding worden alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Opname in de kandidatenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Het geven van toestemming is vrijwillig en staat los van de huidige sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit het sollicitantenbestand verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens van de kandidatenpool worden onherroepelijk verwijderd uiterlijk twee jaar nadat toestemming is gegeven.

Google Drive

We hebben Google Drive geïntegreerd op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Drive kunnen wij een uploadgebied op onze website opnemen waar u inhoud kunt uploaden. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van Google Drive. Wanneer u op onze website komt, wordt ook een verbinding met Google Drive tot stand gebracht, zodat Google Drive kan vaststellen dat u onze website hebt bezocht.

Het gebruik van Google Drive is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij een betrouwbare uploadzone op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Job verwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

you might also like